Home    Log-in    Contact us    Sitemap    English 
Home > 구성원 > 전체 구성원
 
직위 이름 사무실 전화 이메일
정교수 김갑성 응용과학대학 529 031-201-2443 kskim[at]khu.ac.kr
부교수 김관혁 응용과학대학 528 031-201-3845 khan[at]khu.ac.kr
정교수 김상준 응용과학대학 534 031-201-2460 sjkim1[at]khu.ac.kr
부교수 김성수 응용과학대학 533 031-201-2441 sungsoo.kim[at]khu.ac.kr
정교수 문용재 응용과학대학 537 031-201-3807 moonyj[at]khu.ac.kr
정교수 박수종 응용과학대학 531 031-201-3813 soojong[at]khu.ac.kr
부교수 선종호 응용과학대학 536 031-201-3282 jhseon[at]khu.ac.kr
정교수 이동훈 응용과학대학 535 031-201-2449 dhlee[at]khu.ac.kr
조교수 이은상 응용과학대학 435 031-201-2047 eslee[at]khu.ac.kr
부교수 이정은 응용과학대학 437 031-201-3469 jeongeun.lee[at]khu.ac.kr
정교수 장민환 응용과학대학 532 031-201-2472 mjang[at]khu.ac.kr
조교수 진호 응용과학대학 526 031-201-3865 benho[at]khu.ac.kr
정교수 최광선 응용과학대학 527 031-201-3821 gchoe[at]khu.ac.kr
부교수 Tetsuya Magara 응용과학대학 532 031-201-2476 magara[at]khu.ac.kr
석학교수 Sami K. Solanki 응용과학대학 601-3 031-201-3866 solanki[at]mps.mpg.de
정교수 Peter H. Yoon 응용과학대학 601-1 031-201-3867 yoonp[at]umd.edu
I.S. Ian Garrick-Bethell 응용과학대학 601-4 031-201-3850 igarrick[at]ucsc.edu
I.S. Satoshi Inoue 경희천문대 211 031-201-2471 inosato[at]khu.ac.kr
I.S. Valery M. Nakariakov 응용과학대학 601-2 031-201-3850 V.Nakariakov[at]warwick.ac.uk
연구교수 박경선 천문대 209 031-201-3875 ks.park[at]khu.ac.kr
연구교수 신준호 응용과학대학 602-2 031-201-2429 junhosn[at]khu.ac.kr
연구교수 이동욱 천문대 207 031-201-3873 dr.dwlee[at]gmail.com
연구교수 채규성 천문대 203 031-201-2871 kschae[at]khu.ac.kr
연구교수 Daniel Martini 천문대 202 031-201-3870 dmartini[at]khu.ac.kr
연구박사 유대중 응용과학대학 602-2 031-201-2429 djyu[at]khu.ac.kr
지원인력 이성환 응용과학대학 603 031-201-3850 baque[at]khu.ac.kr
지원인력 김현경 응용과학대학 603 031-201-3851 hyunkyung[at]khu.ac.kr
지원인력 조유미 응용과학대학 603 031-201-3851 yumi[at]khu.ac.kr
grad. student 강지혜 천문대 102 031-201-2690 ji-hye127[at]hanmail.net
grad. student 강선미 천문대 108 031-201-2474 tjsal_03[at]hotmail.com
grad. student 권용준 천문대 B107 031-201-2445 kwon_yongjun[at]khu.ac.kr
grad. student 권혁진 천문대 201 031-201-2690 h.j.Kwon[at]khu.ac.kr
grad. student 금강훈 천문대 B103 031-201-2480 kahn0212[at]khu.ac.kr
grad. student 김가혜 천문대 109 031-201-3877 0119550[at]khu.ac.kr
grad. student 김기정 천문대 201 031-201-2690 gijeong[at]khu.ac.kr
grad. student 김경임 천문대 210 031-201-3876 kikim[at]khu.ac.kr
grad. student 김민배 천문대 108 031-201-2474 cap777[at]naver.com
grad. student 김상혁 천문대 109 031-201-3877 ksh83[at]khu.ac.kr
grad. student 김선정 천문대 B107 031-201-2445 007gasun[at]khu.ac.kr
grad. student 김은빈 천문대 109 031-201-3877 ebkim[at]khu.ac.kr
grad. student 김재영 천문대 109 031-201-3877 jaeyeong[at]khu.ac.kr
grad. student 김정하 천문대 108 031-201-2474 tmdgusdl55[at]naver.com
grad. student 김정훈 응용과학대학 603호 031-201-3850 jhkim.korea[at]gmail.com
grad. student 김진규 응용과학대학 603호 031-201-3850 jinkyukim[at]khu.ac.kr
grad. student 김태현 응용과학대학 603호 031-201-3850 chunsukyung[at]nate.com
grad. student 김현남 천문대 B107 031-201-2445 astrokhn[at]khu.ac.kr
grad. student 김희은 천문대 201 031-201-2690 heeeunkim[at]khu.ac.kr
grad. student 나현옥 천문대 107 031-201-2689 pureundal[at]naver.com
grad. student 남지선 천문대 205 031-201-2478 jangpung[at]nate.com
grad. student 노진철 응용과학대학 603 031-201-3850 seoyeo[at]dreamwiz.com
grad. student 노하나 천문대 109 031-201-3877 nhn1216[at]naver.com
grad. student 박근석 응용과학대학 603 031-201-3850 geunseokpark[at]khu.ac.kr
grad. student 박사라 응용과학대학 603 031-201-3850 sara81[at]hanmail.net
grad. student 박선경 천문대 109 031-201-3877 michaellask[at]naver.com
grad. student 박종선 천문대 201 031-201-2690 astropjs[at]naver.com
grad. student 박종엽 천문대 205 031-201-2478 x9bong[at]hanmail.net
grad. student 백기선 천문대 108 031-201-2474 bgs8871[at]naver.com
grad. student 백슬민 천문대 201 031-201-2690 baek_seulmin[at]khu.ac.kr
grad. student 백재현 응용과학대학 603 031-201-3850 jhpaek[at]sk.com
grad. student 서용명 천문대 B104 031-201-3679 hoonkyu7573[at]hanmail.net
grad. student 손미림 천문대 B102 031-201-2479 smirim[at]gmail.com
grad. student 송용준 천문대 107 031-201-2689 stelle9[at]khu.ac.kr
grad. student 신슬기 천문대 205 031-201-2478 shinsk[at]khu.ac.kr
grad. student 신유철 천문대 B104 031-201-3679 iamparao[at]hotmail.com
grad. student 안준모 천문대 B102 031-201-2479 ajmyaa[at]gmail.com
grad. student 오영석 천문대 107 031-201-2689 oysclub[at]khu.ac.kr
grad. student 우주 천문대 B103 031-201-2480 morethanwind[at]khu.ac.kr
grad. student 윤세영 천문대 B104 031-201-3679 mearin[at]naver.com
grad. student 윤형식 천문대 109 031-201-3877 dbs6878[at]gmail.com
grad. student 이강진 응용과학대학 603 031-201-3850 canopus[at]khu.ac.kr
grad. student 이길우 응용과학대학 603 031-201-3850 spacian[at]gmail.com
grad. student 이상윤 천문대 212 031-201-3878 lizagd[at]khu.ac.kr
grad. student 이성환 천문대 B103 031-201-2480 swhan[at]khu.ac.kr
grad. student 이성환 응용과학대학 603 031-201-3850 baque[at]khu.ac.kr
grad. student 이시백 천문대 B107 031-201-2445 sibaekyi[at]khu.ac.kr
grad. student 이안선 응용과학대학 603 031-201-3850 iyansun[at]hanmail.net
grad. student 이어진 천문대 205호 031-201-2478 oj2bis[at]naver.com
grad. student 이용석 응용과학대학 603 031-201-3850 yongseokrhee[at]gmail.com
grad. student 이재옥 천문대 205 031-201-2478 ljoking[at]nate.com
grad. student 이재형 응용과학대학 603 031-201-3850 jhlee44[at]khu.ac.kr
grad. student 이정규 천문대 B103 031-201-2480 jklee[at]khu.ac.kr
grad. student 이정호 천문대 B103 031-201-2480 overthewater[at]naver.com
grad. student 이주원 천문대 109 031-201-3877 jwlee9033[at]khu.ac.kr
grad. student 이준현 천문대 201 031-201-2690 daehancukin[at]hotmail.com
grad. student 이중기 천문대 107 031-201-2689 stamblingger7[at]hanmail.net
grad. student 이하림 천문대 107 031-201-2689 zmzmdg[at]naver.com
grad. student 이혜인 천문대 108 031-201-2474 mimijang[at]daum.net
grad. student 이환희 천문대 B102 031-201-2479 lhhee[at]khu.ac.kr
grad. student 이효정 천문대 B103 031-201-2480 dlgywjd375[at]naver.com
grad. student 임다예 천문대 107 031-201-2689 dalim[at]khu.ac.kr
grad. student 장수정 천문대 205 031-201-2478 zzangssu-09[at]hanmail.net
grad. student 전종호 천문대 B104 031-201-3679 sasay0722[at]naver.com
grad. student 전홍달 응용과학대학 603 031-201-3850 hdjun[at]khu.ac.kr
grad. student 정민섭 천문대 109 031-201-3877 msjeong[at]ap4.khu.ac.kr
grad. student 정인규 응용과학대학 603 031-201-3850 jik0511[at]hanmail.net
grad. student 제혜린 천문대 109 031-201-3877 hyerinje[at]daum.net
grad. student 진미화 천문대 108 031-201-2474 nicejombie[at]naver.com
grad. student 주은경 천문대 205 031-201-2478 my_melody7[at]naver.com
grad. student 차상목 응용과학대학 603 031-201-3850 chasm[at]kasi.re.kr
grad. student 최나현 천문대 108 031-201-2474 chlskgus0307[at]nate.com
grad. student 천경원 천문대 108 031-201-2474 kwchun[at]khu.ac.kr
grad. student 최민석 천문대 107 031-201-2689 mschoe[at]khu.ac.kr
grad. student 최지원 천문대 210 031-201-3876 jw.choi[at]khu.ac.kr
grad. student 현기호 응용과학대학 603 031-201-3850 kiho[at]postech.ac.kr
grad. student 홍순학 응용과학대학 603 031-201-3850 shhong[at]kcc.go.kr
grad. student MIN K BAE 천문대 107 031-201-2689 calkmb[at]yahoo.com
grad. student NGUYEN N.N 천문대 108 031-201-2474 teresa_ngan1985[at]yahoo.com
grad. student LE NGUYEN H.A 천문대 109 031-201-3877 huynhanh7[at]khu.ac.kr